Smluvní podmínky

15.05.2009 14:26

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem eshopu, jehož provozovatelem je společnost Gunexpert s.r.o. (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eShopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.
 

 

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.
 3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.
 7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto eShopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.
   
 

 

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 1. Veškeré zboží skladem, bude expedováno do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno smluvními přepravci prodávajícího. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v hotovosti.
   

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.
   

 3. Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
  a) platba na dobírku
  b) převodem nebo vkladem na účet prodávajícího: 3790963349/0800. V tomto případě bude zboží po kompletaci zásilky expedováno po připsání ceny zboží na účet prodávajícího

 4. V případě platby převodem je číslo účtu 3790963349/0800 do poznámek při zadávání příkazu zadejte prosím číslo objednávky.Zboží bude zasláno po připsání částky na účet prodejce.Při platbě ze Slovenska je IBAN CZ32 0800 0000 0037 9096 3349 měna účtu CZK. Na Slovensko nezasíláme na dobírku.

 5. Adresa a údaje banky

  Centrála České spořitelny:
  Česká spořitelna, a.s.
  Olbrachtova 1929/62
  140 00 Praha 4
  tel: 261071111
  Další údaje:
  IČ: 45244782
  DIČ: CZ699001261
  Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  1171
  Telex: 121010 spdb c, 121624 spdb c, 121605 spdb c
  Swift: GIBACZPX
  Reuters: SPOPsp.PR
  Kód banky pro účely platebního styku: 0800

  Číslo účtu  3790963349/0800
  IBAN        CZ32 0800 0000 0037 9096 3349
  Měna účtu   CZK    
   
 6. Přepravné a balné:
  - Česká republika
        Kč 156,- za zásilku
  - Slovensko
        Kč 290,- za zásilku
        (u těžších zásilek podíl na dopravě Kč 1.000,-/1 kus nebo dohodou)
  - minimální hodnota objednaného zboží
        musí u každé objednávky činit nejméně Kč 300,-
   
 7. Do zahraničí, včetně Slovenské republiky, zboží na dobírku nezasíláme.
 8. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.
   
 

 

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" našeho eShopu a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" eShopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

   
 

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:
 • kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
 • zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: Husova 105, Jaroměř Josefov, 551 02 .Zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku.Při zaslání zásilky je nutné zvětšit úložní lhůtu na  14 dní.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.
 • V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího na jeho náklady.

Kupující není oprávněn odstoupit od smluv:

  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli kupujícího
  c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání
  
 

 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
    a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo je u zboží dostupnost na vyžádání
    b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
   
 

 

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.
 3. Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:
   

  a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
  b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
  c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
  d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy
 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění. 
 4. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí osobě. 
 5. Používáním eShopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.
   

 


Česky English